Naoshima Town Hall

Hiroshi Sambuichi

Chichu Art Museum

Tadao Ando & Associates